השנה האחרונה בגטו וילנה, הנזירה הפולנית אירנה אדמוביץ

"המשקיף"  יום ו', י"ב בתשרי (26.9.47)

ח. ליטאי

השנה האחרונה בגטו וילנה, הנזירה הפולנית אירנה אדמוביץ

בגטו מופיעה אירנה אדמוביץ שבאה מורשה. אירנה היא אחת מחסידי אומות העולם. פולניה, נזירה, אדוקה מאד. את רובו של היום היא מבלה בתפילות וחיה על לחם צר ומים לחץ. אל היהודים התקרבה עוד הרבה שנים לפני המלחמה. בעיירה קטנה בפולניה היא נתקלה באחת ממכרותיה היהודיות, שהיתה במחנה קיץ של השומר הצעיר. משך הרבה שנים עומדת היא בקשר רק עם אנשי השומר הצעיר, המחנכים אותה במצוות על פי דרכם… עד שהכירה בגטו וילנה את יוסף ועל ידיו גם את היהדות ושאיפותיו הלאומיות של העם העברי. בפרוץ המלחמה היא קושרת את גורלה בגורל היהודים. היא מסדרת הרבה יהודים במנזרים שונים, ואחר כך היא מעמידה עצמה לשירותם של ארגוני המחתרת היהודיים בגטאות שונים. פעמים מספר היא עוברת כמעט את כל שטח הכיבוש הנאצי במזרח אירופה. מביאה ידיעות מגטו אחד למשנהו! ממלאה שליחויות חשובות למען ארגוני המחתרת. בשליחות המטה שלנו היא נוסעת לגטאות קובנה ושאבלי ומוסרת להם את דברי הארגון ופעולותיו (היא הראשונה החודרת לגטאות אלה). היא מביאה חזרה מכתבים מקובנה (צבי לוין – מראשי העסקנים הרביזיוניסטים בליטא לפני המלחמה. ממארגני המחתרת הגטו קובנה. לאחר השחרור, בהתחלת 1945, הוא נאסר על ידי הסובייטים. קומוניסטים יהודים הלשינו עליו. כעבור כמה שבועות הוא מת בכלא לנקישקי בוילנה). משאבלי היא מביאה מכתב מקבוצת ביתר"ים, המתארים את החיים בגטו שלהם ומספרים שהתחילו מתארגנים להתנגדות. הם כתבו גם איך חגגו את יום תל-חי, בהשתתפות עשרות  ביתר"ים. אירנה מקשרת אותנו גם עם המחתרת הפולנית בוילנה ומשתתפת במשא ומתן איתם על שיתוף פעולה ואספקת נשק בשבילנו.