"חורבן ומרד", הקדמה למהדורה השנייה

מתוך הספר: חיים לזר, חורבן ומרד, תל אביב, 1988

הקדמה למהדורה השנייה

***

עברו שנות דור מאז הופיע הספר "חורבן ומרד" שאזל מזה שנים מהשוק. משך תקופה זו התחוללו מאורעות כבירים, שהטביעו את חותמם על החיים במדינה והתפתחותה ועל חיי היהודים בארצות הגולה, המשכיחים את לקחי השואה ואת מארת הגלות, דבר העלול להיות גורלי לעתיד האומה.

אמרנו על כך, הגיעה העת להזכיר נשכחות, לרענן את הזכרון ולהתריע מחדש נגד קיום הגלויות ותהיינה טובות ופורחות כפי שהינן כעת בזמננו.

במהדורה הנוכחית של הספר, השמטנו מספר דברים, הקהינו עוקצים שהיו יפים בזמנם אך כעת הם נראים לנו לבלתי-חיוניים. שמנו את הדגש על המאחד, המשותף והמוסכם, על המסירות ללא גבול והדבקות לרעיון ולמלחמה שאיפייה את כל הלוחמים מכל צבעי הקשת הפוליטית והאידיאולוגית, וזהו אחד המאפיינים והמייחדים של התקופה הנדונה בגיטו וילנה, ובכך גם גדולתה.

הוספנו לספר מדור "נספחים" המרחיב את היריעה של הלחימה היהודית, לאות ולמופת. 

תשמ"ח

 ח.ל.